MENU
< TERUG

ACTUEEL

Nieuwjaarstoespraak 2023 vice-voorzitter Peter Rovers

7 januari 2023

Beste medeparochianen,

Voor het eerst in twee jaar kunnen we voor onze nieuwjaarsbijeenkomst weer fysiek bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten en om nog één keer terug te kijken naar het afgelopen jaar 2022. We werpen ook een blik vooruit naar het net begonnen nieuwe jaar. Wat hebben we zojuist achter ons gelaten en wat nemen we van het oude jaar mee naar het nieuwe?

Vorig jaar rond deze tijd hadden we nog volop te maken met de beperkende coronamaatregelen. We waren beperkt in de mogelijkheden om wekelijks de liturgie te vieren. Het aantal deelnemers per viering was immers noodgedwongen klein. Ook de vele activiteiten die normaal gesproken door de week plaatsvonden waren aan banden gelegd. Pas richting Pasen werden de maatregelen verruimd en keerden we terug naar de situatie van voor het begin van de coronapandemie. Gelukkig is dat daarna niet meer veranderd en momenteel zijn vooruitzichten ook goed. We zijn haast alweer vergeten hoe het in corona-tijd was!

Pastoraal beleidsplan

In februari presenteerde het pastoraal team een nieuw beleidsplan voor de periode 2022-2025. Het is een plan dat doelbewust ambitieus en positief naar de toekomst kijkt. Wat willen we en wat kunnen we de komende drie jaar? Het is een plan dat gefundeerd is in onze centrale geloofswaarden met oog voor traditie en met veel ruimte voor nieuwe initiatieven. Het plan is in hele praktische bewoordingen geschreven, maar de concrete uitvoering ervan is een hele uitdaging. Wie gaat met elkaar wanneer welke zaken concreet oppakken? Zo bezien is het pastoraal beleidsplan iets van ons allemaal. Het is absoluut geen plan dat op de plank mag blijven liggen.

Pastoraal team

Net als in eerdere jaren is ook afgelopen jaar de samenstelling van het pastoraal team gewijzigd. We hebben afscheid genomen van Lex van Deelen in zijn rol als administrator van onze parochie. Vanaf hier wil ik, zoals eerder al, mijn grote dank uitspreken voor de tijd en energie die Lex van Deelen heeft besteed aan het bestuur en de pastorale zorg van onze geloofsgemeenschap. Dit deed hij naast het vele werk dat hij had binnen het bisdom en de twee parochies op de Zuid-Hollandse eilanden, Voorne-Putten en de Hoeksche Waard. Gelukkig heeft hij geen lege plek achter gelaten. Met de komst van administrator Henri Egging is het team weer toegerust voor al haar taken. Met zijn bestuurlijke en pastorale ervaring is Henri Egging vanaf de eerste dag van betekenis geweest. We zijn hem dankbaar dat hij zich voor ons in wil zetten.

Pastorale raad

In 2022 liep voor een aantal leden van de pastoraatgroep hun laatste benoemingstermijn af. Dat moment is aangegrepen om na te denken over een andere invulling van een structurele advies- en klankbordgroep vanuit de geloofsgemeenschap richting pastoraal team. In dat kader wordt de komende maanden dan ook de laatste hand gelegd aan de vorming van een zogenaamde pastorale raad. Het is daarbij de bedoeling dat de leden van deze raad niet meer werken vanuit een vaste portefeuilleverdeling, maar in gezamenlijkheid aan een bepaald thema of concreet project gaan werken. Dit biedt meer flexibiliteit als het gaat om inzet van menskracht en je maakt beter gebruik van ieders talenten. Wat dit concreet gaat betekenen voor de aansturing en werkwijze andere werkgroepen en vrijwilligersactiviteiten wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

Vitaliteit-scan

Het bestuur en pastoraal team zijn samen met de locatieraden en de pastoraatgroep begonnen om op planmatige wijze na te denken over de toekomst van onze parochie. De centrale vraag daarbij is hoe we er samen voor kunnen zorgen dat we als Theresia van Ávila-parochie in drie regio’s als kerkgemeenschap zichtbaar en aanwezig blijven, en dat op een financieel, technische en pastoraal duurzame manier, waarbij vitale geloofsgemeenschappen centraal staan. We zijn de laatste maanden begonnen met het maken van een "foto" van de huidige situatie en hebben daarbij gebruik gemaakt van een door het bisdom ontworpen vitaliteit-scan. De gegevens die we met behulp van deze scan hebben verzameld worden op dit moment tegen het licht gehouden. In de loop van dit jaar komen we toe aan het trekken van conclusies en daaruit volgende acties. Alles met elkaar is het een project dat zeker nog heel 2023 zal blijven lopen. Wat het proces in ieder geval nu al heeft opgeleverd is een goed op gang gekomen samenwerking tussen de locatieraden binnen dezelfde regio. Mensen weten elkaar goed te vinden en helpen elkaar waar dat kan. In Dordrecht heeft dit bijvoorbeeld geleid tot het uitbrengen van een gezamenlijke nieuwsbrief voor beide stadslocacties.

Nieuwsbrieven

Het bestuur gaat komend jaar meer structureel via nieuwsbrieven communiceren met u als parochiaan. Tot op heden gebruikt het bestuur de nieuwsbrief als communicatiemiddel eigenlijk alleen bij bijzondere omstandigheden. Denk hierbij aan de afkondiging van de coronamaatregelen, het vertrek van pastoor Visser en recent nog de energiemaatregelen. Om te beginnen met de laatste nieuwsbrief, die kort voor Kerstmis uit kwam, willen we daar verandering in gaan brengen. Komend jaar zult u met enige regelmaat van het bestuur gaan horen, hopelijk zonder dat er sprake is van een crisisachtige situatie. Het is bedoeld om u bij te praten over een belangrijk thema of actuele ontwikkeling. We vinden het belangrijk om op die manier met u regelmatig contact te hebben.

Energiemaatregelen

Naast alle positieve zaken die ik net heb genoemd, zijn er natuurlijk ook de minder prettige energiemaatregelen die het bestuur heeft moeten nemen. Door de sterk gestegen kosten van gas en elektriciteit dreigde een forse aanslag plaats te vinden op de financiële middelen van de parochie. Niets doen en afwachten wat uiteindelijk de financiële afrekening zou worden was geen optie. Daarom heeft het bestuur gekeken welke gebouwen in welke periode het meeste energie gebruiken. Dit heeft er toe geleid dat de kerk Onbevlekte Ontvangenis van Maria te Papendrecht, de Heilig Hart-kerk te Zwijndrecht en de Antoniuskerk te Dordrecht tussen 1 december en 1 maart uit het zondagse vieringenrooster zijn genomen. Andere activiteiten kunnen daar in principe wel plaatsen vinden, maar dan met de thermostaat op 10 graden. Voor de andere drie locatie verandert er niets, maar alle vieringen en activiteiten die daar plaats blijven vinden gebeuren met de kachel op 16 graden. Het bestuur en pastoraal team hebben gemerkt dat deze maatregelen goed zijn opgepakt. We willen daar iedereen nadrukkelijk voor bedanken. We hebben nog iets minder dan twee maanden te gaan en gelukkig is een strenge winter tot nu toe uitgebleven. Met het enig doorzettingsvermogen moet het mogelijk zijn om met elkaar in goede harmonie de eindstreep te halen.

Goede communicatie 

Het nieuwe jaar zal, net als 2022, kleine en grote veranderingen binnen onze geloofsgemeenschap teweeg gaan brengen. Wat mij betreft is open en oprechte communicatie naar elkaar toe een belangrijke randvoorwaarde om samen met die veranderingen om te kunnen gaan. Dat kan bijvoorbeeld door elkaar oprecht te bevragen op de momenten die er toe doen. Wat zijn de feiten in een bepaalde situatie? Wat drijft de ander ten diepste om zijn of haar standpunt zo te kiezen of om zo te handelen? Stel eens wat vaker een vraag aan elkaar. Misschien is dat wel een goed motto voor 2023.

Goede samenwerking

Dat wat ons onderling van elkaar doet verschillen lijkt figuurlijk op de rivieren die hier door het gebied stromen. Die zijn met hun breedte en diepte vaak hinderlijke obstakels in het onderlinge verkeer van personen. In analogie daarmee vragen de menselijke verschillen in onze geloofsgemeenschap steeds opnieuw om oversteekplaatsen van respect, geduld, transparantie, soms versnellen, soms vertragen. Ze vragen om acceptatie, maar bovenal oprechte broeder- en zusterschap. Laat ons spreken daarbij geen praten zijn en laat ons luisteren met aandacht en vanuit het hart zijn. Laat alles wat we dit jaar doen gebeuren met de liefde van Christus in het midden. Laten we op die manier in verbondenheid het nieuwe jaar in gaan, in het vertrouwen dat ons gaan nooit een dwalen zal zijn, wat er ook gebeurt. Wij geloven dat de Eeuwige ons leidt en over ons waakt. Moge zijn zegen dit jaar op ons en onze dierbare rusten. Ik wens u allen een gezond en goed 2023!

Peter Rovers, vice-voorzitter parochiebestuur

14 december geloofsverdieping over Dag Hammarskjöld
6 december 2023
Vieringen met ziekenzalving in de Advent
5 december 2023
16 december verkoop kerststukjes en kerstartikelen
4 december 2023
17 december Kerst Sing-In Verrezen Christus-kerk!
30 november 2023
21 december concert Vrouwenkoor La Confiance
29 november 2023
Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit
17 november 2023
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen