Nieuwjaarstoespraak 2018

Geachte aanwezigen, beste medeparochianen,

Graag wil ik beginnen met u allen een gezond en zalig nieuwjaar te wensen. Dit mede namens het pastorale team en mijn medebestuursleden.

Over mijn medebestuursleden gesproken. Behalve de mutatie in het vicevoorzitterschap is er afgelopen jaar ook een bestuurswissel geweest voor de niet onbelangrijke portefeuille vástgoed en beheer. Sjef Hamers is  Paul van der Kroon opgevolgd. Paul is met zijn vrouw Annemarie verhuisd naar ‘s-Hertogenbosch.

Half december werd bij ons thuis het parochieblad Solo Dios bezorgd. Mijn vrouw Marlies en ik vinden dat zowel inhoudelijk als qua vormgeving een pareltje. In zijn voorwoord kijkt hoofdredacteur Fedor Vogel terug op een jaar met hoogte- en dieptepunten. Hij spreekt over de vele enthousiaste communicantjes en later in het blad komt de werkgroep vormselvoorbereiding aan het woord. Vijftien jongeren werden 5 november in de Heilig Hartkerk te Zwijndrecht voorgesteld aan de parochie. Het vormt een uitdaging de gezinnen waaruit de communicantjes en vormelingen  komen blijvend aan onze parochie te binden.

Een en ander doet mij terugdenken aan mijn eigen jeugd . In het jaar 1956 deed ik mijn eerste heilige communie. De verkiezingen van de Tweede Kamer waren net achter de rug. De KVP behaalde toen 33 zetels, de ARP 10 en de CHU 8. Het aantal kamerzetels van de KVP met  22% was ongeveer de afspiegeling  van het Rooms katholieke deel van de Nederlandse bevolking dat vanaf 6-jarige leeftijd massaal naar de  kerk ging. Het doen van je kleine communie was in die jaren gebruikelijk. Zes jaar na je eerste communie ontving je het vormsel.

Ook in 1967 was er politiek nog een grote KVP-fractie van 42 zetels. Samen met de ARP en CHU waren zij goed voor 69 zetels. Kerkbezoek was in die jaren nog steeds vanzelfsprekend. Ik herinner mij nog dat toen ik als jongeling van 16 jaar eens van zaterdag op zondag ‘s nachts om 3.00 uur thuis kwam van het stappen mijn moeder mij om 8.00 uur ‘s morgens uit  bed trommelde om  half tien ‘s morgens strak in het pak aan de Hoogmis deel te nemen. Haar motto was: ``Wie ‘s nachts vist, moet overdag zijn netten drogen.``

Nadien is de ontzuiling opgetreden en werd kerkbezoek niet meer vanzelfsprekend. Katholiek Drechtsteden kreeg hier ook mee te maken. In Dordrecht moesten na eerdere sluiting van kerkgebouwen ook de locatie Stadspolders in 2013 en de Emmanuelkerk in 2016 worden gesloten. In Zwijndrecht was de Petruskerk reeds in 2011 gesloten en het meest recent is de jammerlijke sluiting van de Fatimakerk in Alblasserdam. Kortom, vele parochianen hebben het de afgelopen jaren voor hun kiezen gekregen. Het heeft voor hen geen zin in wrok om te zien. Evenmin lijkt het voor hen zinvol in kleine groepjes en ruimtes verder te kerken. Immers de noodzakelijke sluiting van de kerkgebouwen was het gevolg van teruglopend kerkbezoek. Iedereen moet zich thans welkom voelen in de overgebleven locaties.

Onze kerntaken dienen derhalve thans integratie, gastvrijheid, samenwerking, betrokkenheid en parochie gericht denken te zijn.

Velen zullen misschien denken: ``Die Schram heeft makkelijk praten.`` Ik kan u zeggen, beste mensen, dat ik bij de fusies van de verschillende ziekenhuizen in deze regio dezelfde sentimenten heb  gezien. Het bij elkaar brengen van verschillende bloedgroepen is veelal een jarenlang proces maar uiteindelijk kan het leiden tot iets moois. Door het bisdom wordt het voortvarende proces in onze parochie tot voorbeeld gesteld aan andere parochies .

Positieve ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld: De fusie van de verschillende pastoraatsgroepen tot één groep. Daarnaast de fusie van de caritaswerkgroepen tot één parochiële caritas-instelling. Positieve krachten versterken elkaar.

Afgelopen jaren hebben voornamelijk in het teken gestaan van reorganisatie van de parochiestructuur. Het pastoraalbeleidsplan 2015-2018 was hierin leidend. Vóór medio 2018 hopen het pastorale team, het parochiebestuur en de pastoraatsgroep het pastoraal beleidsplan 2018-2021 vast te stellen. Naar het zich laat aanzien, zal dit met name de volgende kernpunten bevatten:

 • Intensiveren van de onderlinge contacten en samenwerking met de vrijwilligers. Het parochiebestuur is zeer onder de indruk van het enorme aantal vrijwilligers waarop onze parochie drijft. Zonder deze mensen zou onze parochie niet functioneren. Het is goed dit maar weer eens uit te spreken. Vijftien oktober,  op de feestdag van de Heilige Theresia van Avila, patroonheilige van onze parochie, had ik de eer aan vijf vrijwilligers de Heilige Theresia van Avila Penning uit te reiken. Dit zijn vrijwilligers die een lange periode een meer dan bijzondere bijdrage leveren aan onze parochie. Helaas blokkeerde ik die ochtend door een lichamelijk ongemak.
 • Tweede kernpunt wordt meer aandacht voor het pastoraat. Huisbezoeken aan nieuw ingezetenen in de parochie en aan gezinnen van communicanten en vormelingen dienen te worden geïntensiveerd. Dit om met name meer jonge gezinnen aan onze parochie te binden.
 • Last but not least: Meer aandacht voor gebed en spiritualiteit. Bisschop van den Hende heeft dit jaar uitgeroepen tot het jaar van gebed. Verder is het in het kader van spiritualiteit en geloofsverdieping van belang te melden dat het bestuur van de Kármelkring Elia Dordrecht zich bereid heeft verklaard haar programma breed in te zetten op alle kerklocaties van onze parochie

Uit alle bewegingen blijkt dat onze parochiegemeenschap over voldoende vitaliteit beschikt  voor een rooskleurige toekomst. Zoals eerder gezegd, dienen integratie, gastvrijheid, samenwerking en betrokkenheid leidend te zijn.

Andere memorabele feiten zijn:

 • Vanaf 1 januari is Pastoor Tjeerd Visser Mgr. Verbakel volledig opgevolgd als vicaris-generaal van de Bisschop van Rotterdam.
 • Dit jaar vieren wij twee jubilea, te weten  de honderdjarige presentie van de katholieke gemeenschap in Sliedrecht  en het 90-jarig bestaan  van het kerkgebouw  “Het Heilig Hart van Jezus” in Zwijndrecht. Bij dit laatste wordt morgen stilgestaan in een eucharistieviering om 11.30 uur in de Heilig Hartkerk.
 • Per 1 juli 2018 gaat Pastor Rob Winkelhuis met emeritaat.  Pastor Rob zal voor onze parochie beschikbaar blijven als vaste assistent ter versterking van het Pastorale team.
 • Fred Wijnen zal dit jaar op projectbasis als pastoraal werker actief zijn.
 • In het eerste kwartaal van dit jaar zal de parochie beschikken over een vernieuwde eigentijdse website.
 • De begroting 2018 is vastgesteld. Daarin konden de wensen van het pastorale team, de pastoraatsgroep en de locatieraden worden gehonoreerd.  Daarentegen is er nog steeds een tekort op de begroting en ook teren we nog  in op ons vermogen .
 • In dit kader wordt uw aandacht gevraagd voor de actie Kerkbalans. Van belang is te weten dat de jaarlijkse kerkbijdrage ook kan worden omgezet in een zogenaamde overeenkomst periodieke gift in geld. Deze gift is dan als zodanig fiscaal aftrekbaar, waardoor men zijn of haar bijdrage kan verhogen zonder dat het  één dubbeltje extra kost. Dit kan dan een financiëel voordeel opleveren voor de schenker en de ontvanger. Onze penningmeester Nico Maagdenberg is gaarne bereid een en ander te begeleiden.
 • U ziet, veel goede plannen en voornemens. Echter onze parochie kan alleen floreren als men de kernboodschap van dit betoog omarmt: Nogmaals dit zijn: Integratie, gastvrijheid, samenwerken, betrokkenheid en tenslotte parochie gericht denken.

Op deze goede voornemens wil ik graag met u een toast uitbrengen. Een goed 2018!

Jan Schram (vice voorzitter parochiebestuur)

 

scroll back to top