MENU

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

De Parochiële Caritas Instelling (kortweg Caritas of PCI) is een zelfstandige hulpinstantie binnen onze parochie. De Caritas ontfermt zich over leden en niet-leden van onze parochie die, om wat voor reden ook, bij ons aankloppen omdat men financieel of materieel niet verder komt. De Caritas probeert te helpen, bijvoorbeeld door middel van financieel advies, hulp bij het invullen van formulieren of het wijzen van de juiste weg door het woud van overheidsloketten. Hulp kan ook bestaan uit het verstrekken van een renteloze lening of een gift in natura (naar behoefte een volle boodschappentas of anderszins). In uitzonderlijke gevallen verstrekt de Caritas een financiële gift.

Contact met de Caritas

caritas@katholiekdrechtsteden.nl

Ik zoek ondersteunende hulp

Door onze kennis van en contact met tal van instellingen doen we ons best u naar de juiste instantie te verwijzen, bijvoorbeeld de voedsel- en kledingbank. Ook hebben we een overzicht van mogelijk aan te vragen subsidies, bijvoorbeeld om kosten voor onderwijs mede te dragen. Onze ervaring leert dat we ook tips kunnen geven om beter met het beschikbare geld om te gaan, zodat de financiële toekomst iets rooskleuriger wordt.

Ik zoek direct materiële hulp

Soms is de nood erg hoog. Door omstandigheden kan het bijvoorbeeld voorkomen dat u (tijdelijk) onvoldoende geld heeft om de elektriciteitsrekening te betalen, met als risico dat u afgesloten wordt . In zo’n geval zullen we trachten de dreigende afsluiting ongedaan te maken. We kunnen dit doen door direct een bedrag voor te schieten dat u later in stappen weer kunt terugbetalen.

Hoe gaan wij te werk?

Nadat de aanvraag is ingediend wordt deze vertrouwelijk door leden van de caritaswerkgroep beoordeeld. Niet iedere aanvraag valt binnen ons beperkte budget. We nemen in ieder geval contact op met de aanvraagster/aanvrager. Als we de aanvraag in behandeling nemen zal een tweetal leden langskomen om het probleem te bespreken. Daarna wordt de beslissing genomen of er hulp geboden kan worden en op welke wijze.

In het geval van financiële steun vragen wij u volledig inzicht te geven in uw financiële situatie. Natuurlijk gaan we hier vertrouwelijk mee om.

Hoe vraag ik hulp aan?

Een aanvraag kunt u indienen via de pastores of het parochiesecretariaat (078-6136390) of door een briefje in de brievenbus van de pastorie te stoppen (Burg. De Raadtsingel 45, Dordrecht). Mailen kan naar het e-mailadres zoals hierboven naast het logo vermeld.

Caritas bestuur

Het bestuur van de Caritas bestaat uit:

  • Wim van der Ham, voorzitter
  • Karel Klaasse, penningmeester
  • Alfred Lock, secretaris

Hoe kan ik de Caritas steunen?

Help de caritas helpen. U kunt het werk van de Parochiële Caritas Instelling steunen door:

  • Een extra bijdrage in de collectes voor de Caritas vier keer per jaar;
  • Een financiële bijdrage op rekeningnummer NL45 ABNA 0642 7120 50 t.n.v. Caritasinstelling (ANBI).
  • Houdbaar voedsel, wasmiddelen, baby-verbruiksmateriaal, maandverband, enz. deponeren in de manden achterin de kerk.

Klik hier of scan de QR-code om bij te dragen aan de Caritas

De QR-code gebruikt een rekeningnummer van de parochie, niet het bovenstaande nummer. Gelden die bij onze parochie binnenkomen en bestemd zijn voor de Caritas, worden naar de rekening van de Caritas overgemaakt. Vermeld daarom bij overmaking altijd het doel van uw gift (Caritas of PCI).