MENU
< TERUG

ACTUEEL

Nieuwe lockdown, nieuwe maatregelen

21 december 2021

Gevolgen aanscherping coronamaatregelen voor onze parochie

Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december jl. Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale beweging van kerkgangers te voorkomen. 

Nu kondigen de bisschoppen aan dat bij de publieke vieringen vóór 17.00 uur nog slechts 50 aanwezigen mogen zijn. Dit heeft met name gevolgen voor onze twee locaties in Dordrecht, waar normaal gesproken meer dan vijftig personen toegelaten konden worden binnen de corona-maatregelen. In de andere vier locaties in de Alblasserwaard-West en Zwijndrechtse Waard verandert er in principe niets wat betreft aantal parochianen in de kerk. 

In overleg met de locatieraden van Antoniuskerk en Verrezen Christus-kerk wordt zorgvuldig gekeken naar de reserveringen tot nu toe en waar nodig wordt met parochianen daarover contact opgenomen.

Deze maatregelen (max. 50 personen per viering) gelden ook voor de vieringen na Kerstmis voorlopig tot en met de datum van 14 januari 2022. Dan volgt er waarschijnlijke een nieuwe persconferentie van de overheid. Afhankelijk van de beslissingen op dat moment zullen de bisschoppen bekijken of er dan weer sprake kan zijn van versoepeling van de maatregelen.

Reserveren, koorzang en samenzang

Zoals al eerder gecommuniceerd zijn we genoodzaakt te werken met een reserveringssysteem. Daarnaast blijven alle bestaande maatregelen van kracht. Dat geldt voor de anderhalve meterregel, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en de basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Wat betreft het zingen gaan de bisschoppen terug naar de eerdere maatregel van voorzang door één cantor of maximaal vier zangers/cantors. Dat betekent helaas dat onze koren tijdens de komende kerstvieringen – ondanks alle voorbereidingen – niet in totaliteit mogen zingen. Wij begrijpen dat dit een enorme teleurstelling is voor de koren, maar helaas is de realiteit op dit moment niet anders. Zoals al eerder afgekondigd is ook samenzang helaas nu niet toegestaan.

Uitvaarten en andere kerkelijke bijeenkomsten

Uitvaarten mogen, met verwijzing naar de uitzondering die door de overheid wordt toegestaan, vanaf 19 december door maximaal honderd personen worden bijgewoond, daar waar dit mogelijk is. Dus ook bij uitvaarten geldt dat het maximum is toegestaan wat op basis van anderhalve meter mogelijk is binnen de betreffende locatie. Tijdens uitvaarten mogen koren voorlopig niet zingen, met uitzondering van de vier cantors. Voor alle andere kerkelijke bijeenkomsten geldt dat deze zoveel mogelijk digitaal plaats moeten vinden. Wanneer de kerken worden opengesteld voor de aanbidding van het heilig Sacrament of voor een bezoek aan de kerststal vanwege persoonlijke devotie, dan gelden alle basisregels op het gebied van afstand houden, mondkapje, hygiëne en gezondheid.

Aandacht voor uw financiële kerkbijdrage en extra collecte!

Graag vragen wij wederom uw aandacht voor uw financiële bijdrage. Door het mindere bezoek aan de vieringen de afgelopen tijd missen wij als parochie veel inkomsten uit collectegelden. Wij verzoeken u vriendelijk om uw gebruikelijke bijdrage aan de collecte over te maken via NL91 INGB 0315 3045 45 t.n.v. Parochie Heilige Theresia van Ávila o.v.v. ‘collecte kerk’. U kunt ook de QR-code hiernaast inscannen (bij voorkeur via uw camera-app op tablet of smartphone).

Klik of scan de QR-code om bij te dragen aan de parochie collecte

Daarnaast is besloten om de extra collecte met Kerst ten goede te laten komen aan het ouderen- en ziekenpastoraat (dat valt onder de contactgroepen). In deze tijd van lockdown zijn ouderen en zieken toch vaak het kind van de rekening. We kunnen nu even niet letterlijk een arm om hun schouders slaan, maar we kunnen hen wel verrassen met een bloemetje of een kaartje of met iets anders. Graag vragen wij uw aandacht voor deze extra collecte en verzoeken u vriendelijk om uw bijdrage over te maken via NL91 INGB 0315 3045 45 t.n.v. Parochie Heilige Theresia van Ávila o.v.v. ‘collecte ouderen’. U kunt ook de QR-code hiernaast inscannen.

Klik of scan de QR-code om bij te dragen aan de extra collecte voor het ouderen- en ziekenpastoraat

Contact en vragen / openingstijden parochiesecretariaat

Heeft u tussentijds vragen, dan kunt u terecht op ons parochiesecretariaat.

Het parochiesecretariaat is geopend op maandag-, dinsdag en donderdagochtend van 9.00 tot 12.30 uur en bereikbaar via telefoon 078-613 63 90 of e-mail secretariaat@katholiekdrechtsteden.nl. Naar gelang het spoedeisende karakter wordt er op gereageerd. De Noodtelefoon is ook in deze corona-tijd gewoon dagelijks bereikbaar voor uitvaarten en ziekenzalving onder 06 2993 5461 (van 08.00 uur tot 22.00 uur).

De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren niet alleen de R.-K. bisschoppen, ook wij nemen als pastoraal team en parochiebestuur hierin onze verantwoordelijkheid. We begrijpen dat dit voor locaties en parochianen weer een teleurstelling is die het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert. ‘Maar’ vragen de bisschoppen, ‘laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint’.

Namens het pastoraal team,
Lex van Deelen, administrator

Namens het parochiebestuur,
Peter Rovers, vicevoorzitter

'Met Hart en Ziel' vrijdag 21 januari
14 januari 2022
Nieuwjaarstoespraak 2022 vice-voorzitter Peter Rovers
1 januari 2022
Kijk hier terug naar de vieringen van en rond Kerstmis 2021
24 december 2021
Extra Kerstcollecte voor ouderen en zieken
23 december 2021
Kerstboodschap 2021 Nederlandse bisschoppen
20 december 2021
Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit
19 december 2021
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen