MENU
< TERUG

ACTUEEL

Nieuwsbrief parochiebestuur maart 2024

19 maart 2024

In november 2023 hebben parochiebestuur en pastoraal team via de nieuwsbrief gecommuniceerd over de toekomst van onze Theresia van Ávila-parochie en het voornemen om te besluiten om binnen nu en negen jaar drie locaties in onze parochie aan de Eredienst te onttrekken en te sluiten. Een missionaire toekomstvisie voor onze parochie zal de basis zijn voor de verdere uitwerking van ons voornemen om locaties te sluiten en gericht te investeren waar kansen liggen.

In het kader van de door het bisdom gewenste vitaliteitstoets hebben wij afgelopen jaar de vitaliteit van de parochie en de verschillende locaties in beeld gebracht. Daarbij is gebleken hoe kwetsbaar wij als parochie zijn. Bij een plan voor de toekomst van onze parochie gaat het echter niet alleen om onze beperkingen en om de noodzaak tot kerksluitingen. Om verantwoorde keuzes te kunnen maken is het noodzakelijk dat wij een visie ontwikkelen op de kansen en mogelijkheden om ook in de toekomst een uitnodigende parochie te zijn die nieuwe doelgroepen kan aanspreken en met elkaar verbinden. Op basis daarvan kunnen wij bepalen welke faciliteiten en welke locaties wij in de toekomst nodig zullen hebben voor onze parochie.

Aangegeven is dat wij hierover in de periode tot juni 2024 als parochiebestuur en pastoraal team met elkaar in gesprek gaan en dat wij de locatieraden in dit gesprek betrekken. Bij dit gesprek zoeken we ook nadrukkelijk afstemming met het bisdom. Het schrijven van een toekomstvisie doe je immers niet alleen als bestuur en pastoraal team. Zo heeft er op 15 februari jongstleden in Papendrecht een avond plaatsgevonden met de locatieraden om hun ideeën op te halen. Ook hebben we nog enkele andere parochianen uitgenodigd van de verschillende locaties. In een aantal groepen gingen parochianen met elkaar in gesprek. Doel van de avond was met elkaar te brainstormen over waar men lokaal aan gehecht is of wat men mist, en ook wat men elders hoopt te vinden. Ook was de avond bedoeld na te denken over de voornemens om tot een missionaire toekomstvisie te komen.

Er volgden in groepen boeiende gesprekken rondom wat je zoekt in een andere kerk als je je eigen kerk moet verlaten. En ook over wat het betekent voor de omgeving waar de kerk nu staat. Aan iedere tafel werden mooie gesprekken gevoerd en ook ideeën geopperd. Als echte katholieken weten parochianen goed waar we aan vast willen houden, welke traditie bewaard moet blijven. Dat varieert van tastbare herinneringen aan de kerk die sluit tot aan het koor dat nu veel op één bepaalde locatie zingt. Duidelijk werd dat we anders moeten kijken naar hoe we in de toekomst jonge gezinnen beter kunnen laten aansluiten in de kerk. En voor ouderen is meerdere keren genoemd dat we erop moeten letten dat zij vervoer hebben naar een nieuwe locatie, want dat is niet vanzelfsprekend. Ook is het belang van gebed genoemd. Als randvoorwaarde om kerk te zijn in deze tijd, maar ook als netwerk dat lokale kringen kan binden aan het grotere geheel van de parochie, als we op minder locaties vieren.

Er zijn veel ideeën gedeeld, het voert te ver om die hier allemaal in deze nieuwsbrief te delen. Belangrijk is niet alleen het resultaat, maar ook de stap. Met elkaar in gesprek blijven: uitspreken én naar elkaar luisteren. Het parochiebestuur maakt een samenvatting van de avond en neemt dat mee in de vorming van de toekomstvisie. Naast input van de parochianen zijn ook pastorale en bestuurlijke uitgangspunten belangrijke ingrediënten. In de komende maanden zal het parochiebestuur, samen met het pastoraal team, een toekomstvisie in concept opstellen. Dat concept wordt vervolgens besproken met de locatieraden om verder aan te scherpen. Het is de bedoeling dat in juni 2024 een definitieve toekomstvisie is gemaakt. Daarmee is de vitaliteitstoets dan bijna afgerond. Er volgt dan nog een gesprek met de bisdomstaf waarin alle onderdelen van de toets worden besproken voordat ook uitvoering kan worden gegeven aan de voornemens. Steeds zullen wij u tussentijds op de hoogte houden via deze nieuwsbrief.

Eindstand energie-fundraising € 15.000 !

‘Draag uw kerk een warm hart toe, geef voor een warmere kerk’ was de slogan van de energie-fundraisingactie die we de afgelopen maanden hebben gehouden. Het doel was om in deze wintermaanden in de gehele parochie met elkaar extra geld op te halen waarmee we de extra stookkosten kunnen betalen. De actie is afgelopen en met trots kunnen we bekend maken dat we in totaal € 15.000 extra hebben ingezameld! Wij bedanken iedereen van harte voor de giften en betrokkenheid!

Sabbatverlof diaken Franck Baggen

Gedurende de maanden april, mei en juni is diaken Franck Baggen uit de parochie voor een periode van verdieping, vorming en studie. “Ik merk dat het pastoraal beroepsleven en je persoonlijk leven sterk op elkaar zijn betrokken en met elkaar verweven raken", aldus diaken Franck. "Werken in Gods wijngaard betekent een hoge mate van beschikbaarheid. Om het kort te zeggen: in het pastoraat sta je altijd aan. Het is dan goed een pas op de plaats te maken voor een periode van rust en bezinning.” Een pastorale beroepskracht mag elke vijf jaar een sabbatverlof opnemen. Na bijna elf jaar pastoraat is dit het eerste sabbatverlof van diaken Franck.

Namens het parochiebestuur en pastoraal team,

Henri Egging, administrator

Martijn Erkens, vicevoorzitter

23 april geloofsverdieping over gregoriaanse zang
6 april 2024
Gregoriaans zingen iets voor u en voor jou?
4 april 2024
Alpha-cursus 2024 is gestart
3 april 2024
Elke vrijdagavond christelijke meditatie
2 april 2024
Bericht van pastoraal werker Johnny Tran
1 april 2024
Verloting Paaskaarsen in Antoniuskerk
31 maart 2024
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen