MENU
< TERUG

ACTUEEL

Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht zoekt coördinator en project-coördinator

6 mei 2022

Aan de Singel 273-275, tussen het NS-station en het oude centrum van Dordrecht, ligt het Diakonaal Aandachtscentrum, een inloophuis(kamer) waar bezoekers die behoefte hebben aan rust, aandacht, troost of een goed gesprek van harte welkom zijn voor een kop koffie/thee. Het Aandachtscentrum is geopend op zondag-, dinsdag-, woensdag-, donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 11.00 uur tot 13.00 uur. 

Wij zoeken een coördinator en een project-coördinator die:

 • Een relevante hbo-opleiding met succes heeft afgerond (SPH, MWD, Agogisch Werk of vergelijkbaar)
 • Beschikt over inlevingsvermogen, overwicht, overtuigingskracht en humor
 • Zelfstandig kan werken, kan motiveren en kan werken in teamverband
 • Hart heeft voor onze bezoekers en goed met hen om kan gaan
 • Ervaring heeft met het begeleiden, aansturen en enthousiasmeren van vrijwilligers
 • In staat is zelfstandig contacten te onderhouden met externe partners en lokale overheidsinstellingen
 • Een christelijke levensovertuiging heeft
 • De doelstellingen van het Aandachtscentrum onderschrijft

Vacature coördinator (24 uur per week)

De coördinator (m/v) werkt zelfstandig binnen de afgesproken beleidskaders, is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het Aandachtscentrum en heeft daarin aandacht voor bezoekers, medewerkers en voorwaardenscheppende zaken.

Ten aanzien van bezoekers is de coördinator:

 • Aanspreekpunt voor bezoekers en familieleden. 

Ten aanzien van medewerkers:

 • Houdt intakegesprekken met nieuwe medewerkers, draagt zorg voor een goede introductie en inwerkperiode.
 • Houdt jaargesprekken met elke medewerker.
 • Draagt zorg voor de organisatie van basis- en vervolgtrainingen voor medewerkers.
 • Draagt zorg voor teamvorming, bijvoorbeeld door het houden van medewerkersbijeenkomsten.
 • Geeft leiding aan de medewerker schoonmaak.
 • Draagt zorg voor de medewerkers administratie.
 • Draagt zorg voor een werkrooster voor medewerkers.

Voorwaardenscheppend:

 • Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde beleid.
 • Is verantwoordelijk voor de besteding van het toegekende budget.
 • Is verantwoordelijk voor inkoop en voorraadbeheer.
 • Draagt zorg voor het onderhoud en reparaties aan het gebouw.
De coördinator wordt ondersteund door het stafteam en administratief medewerker, en ontvangt richting van het bestuur.

Ten aanzien van het stafteam:

 • De coördinator is voorzitter van het stafteam.
 • De coördinator overlegt met het stafteam over de dagelijkse gang van zaken.
 • De coördinator kan taken delegeren naar medewerkers.
Ten aanzien van het bestuur:

 • De coördinator is betrokken bij de totstandkoming van het beleid, adviseert het bestuur
 • De coördinator doet verslag over de gang van zaken aan het bestuur.
 • De coördinator legt verantwoording af over de besteding van het budget.

De coördinator onderhoudt contact met externe instanties en personen, onder andere met:

 • Andere plaatselijke opvangcentra
 • Participerende kerken
 • Johanniter Hulpverlening
 • Politie / wijkagent
 • Bovendien is de coördinator bereikbaar bij calamiteiten.

Arbeidsvoorwaarden: afhankelijk van leeftijd en ervaring wordt een passend salaris geboden. De arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijke medewerkers wordt gehanteerd.

Wij zoeken ook een projectcoördinator (16 uur per week)

De projectcoördinator (m/v) wordt aangesteld voor 1 jaar, werkt samen met de coördinator en het stafteam, en is verantwoordelijk voor het project ‘De Aandacht weer Centraal’. De projectcoördinator ontvangt richting van het bestuur en legt verantwoording af aan het bestuur.

De contouren van dit project zijn verwoord in het projectplan ‘De Aandacht weer Centraal’. Om aan de behoefte van bezoekers en medewerkers te kunnen voldoen: dat onze bezoekers, vrijwilligers en medewerkers elkaar beter leren begrijpen en om hen een veilig gevoel te geven, willen we inzetten op deskundigheidsbevordering. Dit willen we in de volle breedte oppakken en we hebben dit ingedeeld in meerdere vormen van training en coaching:

A. Scholing en kennisdelen rondom Presentie

Deze kennisverbreding en scholing zal individueel en groepsgericht zijn. Te denken valt aan een exposure dag met terugkomst bijeenkomst. En voor de aandacht voor levensvragen een training van 2 of 3 bijeenkomsten.

B. Teamvorming

Het werken aan teamvorming binnen de medewerkersgroep vraagt om een groepsgerichte aanpak. De aanpak kan informeel tot meer inhoudelijk ingestoken worden.

C. Training gericht op vaardigheden

Het aanleren of verdiepen van deze vaardigheden zal in groepsverband in diverse bijeenkomsten en oefensessies plaatsvinden.

D. Intervisie

De intervisiebijeenkomst zal per groepje van 4 of 5 medewerkers 2 x per jaar georganiseerd worden.

E. Thema-avonden

De thema-avonden worden ieder half jaar georganiseerd voor medewerkers, bestuur en stichtingsraad en zijn daarbij groepsgericht.

F. Vrijwilligersbeleid

Individueel en tegelijkertijd een aanpak voor de hele medewerkers groep, waarin ook aandacht voor sociale veiligheid en privacy.

G. Informele ontmoetingen

De deelname aan landelijke of regionale dagen is individueel terwijl andere activiteiten groepsgewijs zullen plaatsvinden.

Taken projectcoördinator

De projectcoördinator stelt vast welke training en begeleiding binnen de medewerkersgroep nodig zijn, initieert deze en zal de bijeenkomsten inplannen.

Verder zal de projectcoördinator onderwerpen voor- en doorspreken met (externe) begeleiders.

De projectcoördinator organiseert zelf bijeenkomsten en begeleidt deze. Met (externe) begeleiders zal er ook een nabespreking c.q. terugkoppeling zijn.

Waar mogelijk willen wij graag binnen dit traject samenwerken met collega-inloophuizen, onze kennis en ervaringen delen. Zo mogelijk willen we trainingen in combinatie organiseren en bij elkaar in de keuken kijken op inhoudelijk en organisatorisch vlak. De wetenschap niet alleen te staan of het wiel moeten uitvinden is heel belangrijk.

De aanstelling richt zich op 16 uur per week. Globaal:

 • 6 uur is bestemd voor de voorbereiding en organisatie van het programma
 • 6 uur voor de uitvoering en verslaglegging
 • 4 uur is bestemd voor de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe programma’s, het opzetten van netwerken en het leggen van verbindingen.

Arbeidsvoorwaarden: afhankelijk van leeftijd en ervaring wordt een passend salaris geboden. De arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijke medewerkers wordt gehanteerd.

Heeft u interesse voor één van deze vacatures? 

Stuur dan uw motivatie vergezeld van een recent CV naar: secretariaat@aandachtscentrumdordrecht.nl

De reactietermijn voor beide vacatures sluit op 20 juni 2022. Voor meer informatie over deze functie kunt u bellen met bestuursvoorzitter Willem Kieboom: 06 - 83 70 07 35

Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht

Website: https://aandachtscentrumdordrecht.nl
28 mei Concert Vrouwenkoor La Confiance Trinitatiskapel
26 mei 2022
1 juni viering in De Alblashof Alblasserdam
25 mei 2022
15 juni lezing Mgr. Woorts: eucharistie in de kunst
24 mei 2022
Terugblik 'Met Hart en Ziel' 20 mei jongstleden
23 mei 2022
Kerkbalans het hele jaar door
5 mei 2022
Opname votiefmis heiligverklaring Titus Brandsma
5 mei 2022
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen