MENU
< TERUG

ACTUEEL

Overweging bij het hoogfeest van Maria Boodschap (Aankondiging van de Heer)

25 maart 2020

Vandaag, precies negen maanden voor Kerstmis, de duur van een zwangerschap, vieren wij het hoogfeest van Maria Boodschap, ofwel de Aankondiging van de Heer. De apostel Paulus noemt Christus de nieuwe Adam (Rom. 5). In het verlengde hiervan noemen de kerkvaders Maria de nieuwe Eva. De oude Eva was iemand die greep, die toe-eigende, en daardoor alles verloor. Maria, de nieuwe Eva, deed precies het tegenovergestelde. Zij gaf weg, zij gaf uit handen, en daardoor ontving zij.

Deze in zonde vervallen wereld, de wereld waarin wij zijn geboren, is een plek van grijpen en toe-eigenen. Maria is iemand die bereid is om te geven, om weg te geven, en wel zichzelf. Er verschijnt haar een engel en deze legt haar het goddelijke plan voor waarin zij een betekenisvolle rol gaat spelen: “Zie, gij zult zwanger worden en een Zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden” (Luc. 1, 31-32). Maria is niet achterlijk, en binnen de grenzen van wat zij kan weten, antwoordt zij: "Hoe zal dit geschieden, daar ik geen gemeenschap heb met een man?" Wat de engel haar heeft verteld, voldoet immers niet aan haar verwachtingen en daardoor ze is verward. De engel antwoordt: "De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen" (Luc. 1, 35). Met andere woorden: Iemand die veel machtiger is dan zij, zal haar in al haar fysieke, morele, intellectuele en spirituele capaciteiten overweldigen. En in de mate dat zij meewerkt aan deze interventie, komt zij tot een leven dat ze zich in haar stoutste dromen niet kon voorstellen. Voordat de engel weer vertrekt, verzekert deze haar: “Want voor God is niets onmogelijk” (Luc. 1, 37).

Søren Kierkegaard (1813-1855), de Deense filosoof en theoloog die zich afzette tegen het kille rationalisme van zijn tijd, zei dat authentiek geloof een “passie voor het onmogelijke” is. Geloof is een overgave van liefde aan dat wat de menselijke geest (die al te vaak bepaalt wat wel en niet mogelijk is) niet kan zien. Als Maria zegt: “Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw Woord” (Luc. 1, 38), dan laat ze daarmee een krachtig geloof zien en maakt ze de weigering van Eva ongedaan. Haar fiat voor het onmogelijke maakte de menswording van God mogelijk. Door de verleiding van het mysterie te aanvaarden, laat Maria toe dat de liefde van God vlees kon worden en deze verstikte wereld kon transformeren. In het katholieke geloof wordt Maria daarom geprezen als Moeder van de Kerk (Mater Ecclesiae). Daarmee is zij de moeder van alle discipelschap. Haar fiat is de grond en het model van de reactie van elke discipel op het verlangen van God om mens te worden in ons. De middeleeuwse mystieke denker Meister Eckhart (1260-1328) zei dat alle gelovigen “moeders van Christus” worden, dragers van het geïncarneerde Woord, in de mate waarin ze toegeven aan de goddelijke passie om concreet de schepping in te gaan.

In deze tijd van crisis gaat het waarlijk om menswording. In onze hulp voor de naaste, dichtbij of veraf, kunnen wij iets van Gods liefde mens laten worden in ons eigen gebed en ons eigen handelen. Maria is daarin voor ons model en voorbeeld. Moge wij op haar krachtige voorspraak deze crisis te boven komen. Door Christus, onze Heer. Amen.

Laat ons bidden:

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Heilige Maria, Moeder van onze Heer, bid voor ons!

Diaken Franck Baggen

Preek 19e zondag in jaar A. Mat. 14, 22-33. Lopen over de vloeibaarheid van het leven.
9 augustus 2020
Preek 17e zondag in jaar A. Rom. 8, 28-30. In Christus voor God gerechtvaardigd.
26 juli 2020
Preek 14e zondag in jaar A. Zach. 9, 9-10. “Hij rijdt op een ezel”.
5 juli 2020
Preek 12e zondag in jaar A. Jer. 20, 10-13. "Mijn achtervolgers vallen neer."
21 juni 2020
Preek Sacramentsdag 2020. Joh. 6, 51-58. “Mijn Lichaam is echt vlees.”
14 juni 2020
Preek Hoogfeest van Heilige Drie-Eenheid 2020
7 juni 2020
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen