MENU
< TERUG

ACTUEEL

Preek 28e zondag in jaar C. 2 Tim. 2, 8-13. Wat is evangelie?

7 oktober 2022

‘Evangelie’ is een kernwoord in het christendom. Alles draait om ‘het evangelie’. De taak van de Kerk is evangeliseren, het evangelie verkondigen. Evangeliseren wordt soms versmald tot ‘zieltjes winnen’. Ik hoor het wel eens als ik in een voedselbank of elders binnenkom: U komt zeker om zieltjes te winnen. Ja, denk ik dan, en jij bent de eerste. Meer positief, maar niet veel breder, wordt evangelie geassocieerd met het leiden van een deugdzaam leven. “Het maakt niet zoveel uit waarin je geloof”, wordt dan gezegd, “zolang je maar een goed mens bent”. Als dat evangelie is, dan kunt u net zo goed lid worden van het Humanistisch Verbond, daar zitten ook goede mensen. Maar dat is geen evangelie. Evangelie is zoveel méér dan dat.

Wat bedoelen we dan met evangelie? Het antwoord daarop wordt ons gegeven in de tweede lezing, uit de tweede brief van Paulus aan zijn vriend Timoteüs. Paulus geeft hier naar mijn idee een goede en krachtige beschrijving van wat evangelie betekent. Paulus schrijft: “Dierbare, houd Jezus Christus in gedachte, de nazaat van David, die uit de dood is opgestaan.” Evangelie heeft alles te maken deze Jezus, een joodse man die leefde in de eerste eeuw van onze jaartelling. Welnu, het woord evangelie betekent ‘goed nieuws’. Wat is dan het goede nieuws rond deze Jezus? Dat is dat in Hem God zich ten volle heeft geopenbaard én dat deze Jezus, na te zijn gedood, uit de dood is opgestaan. Dat is evangelie! Wellicht denk u: dat is voor ons gesneden koek. Dan denk ik: was dat maar zo. Je doet jezelf tekort als je evangelie reduceert tot iets wat te maken heeft met het leiden van een deugdzaam leven, tot het zijn van een goed mens, hoe belangrijk dat ook is. Alles wat we doen als christenen en wat we doen in de Kerk draait uiteindelijk om deze claim: deze Christus, in Wie God zich ten volle openbaart en die bruut ter dood is gebracht, is om onzentwil uit de dood verrezen.

Wat betekent dit voor u en mij? Allereerst betekent het dat Gods liefde zoveel sterker en krachtiger is dan welk kwaad dan ook. We zien veel kwaad en ellende om ons heen, elke dag weer. Als we in de greep van de dood zouden zijn, dan zouden al die machten ons voortdurend beheersen en beïnvloeden in wat we doen en zeggen. Echter, als christenen vallen we niet onder de macht van de dood, maar onder de macht van het leven en de macht van de liefde. Ik vind het belangrijk om deze basis van ons geloof nog eens te benadrukken, nu de gebeurtenissen in de wereld ons zo in de greep houden en velen het gevoel hebben de grip op hun leven te verliezen. God heeft door de verrijzenis van Jezus eens en voor altijd getoond dat Hij zich niet laat onderdrukken door welk kwaad dan ook. Gods liefde heeft het allereerste, maar ook het allerlaatste woord. Dit is het evangelie dat wij belijden en ik zou wensen dat velen dieper geworteld zouden zijn in dat geloof.

Een andere betekenis van evangelie heeft te maken met de titel van Jezus: Christus, de Gezalfde. In de joodse context zijn gezalfden koningen. Iemand werd koning door zalving. Op vandaag is dat kroning, waarmee Charles III van Engeland koning wordt zodra hij die diamantverzameling (de kroon) op zijn hoofd geplaatst krijgt. Paulus schrijft aan Timoteüs dat Jezus Davids nazaat is. Dat wil zeggen dat Jezus koning is, want Hij staat in directe lijn van opvolging van koning David. En omdat Jezus uit de dood is verrezen, is Hij nu de eeuwige Koning, de Heer die de definitieve overwinning op de dood heeft geboekt. Geen enkele andere koning of heerser van welk land dan ook zal in staat zijn dat te evenaren.

Weet u, in de tijd van Jezus, in het Romeinse Rijk, begroette men elkaar met de woorden ‘Caesar Kyrios’ (de c moet je uitspreken als een k), wat ‘de keizer is heer’ betekent. Het was een heilswens waarmee men zei: de keizer brengt ons het heil, hij boekt de uiteindelijke overwinning. In Nazi-Duitsland groette men elkaar met ‘Heil Hitler’, een vergelijkbare groet. Hiermee zei men: het heil komt van Hilter, hij boekt de uiteindelijke overwinning. We weten inmiddels dat noch de Romeinse keizers, noch Hitler, noch Stalin, noch Napoleon, noch welke andere onderdrukker dan ook de uiteindelijke overwinning heeft geboekt. Hun heerschappijen, heerschappijen van de dood, waren niet in staat de uiteindelijke overwinning te boeken. Zo zal het ook Poetin en trawanten vergaan. Ook zij, hoe zij ook hun best doen, zullen niet zegevieren. De uiteindelijke overwinning is geboekt door Jezus, de Christus. Hoeveel kwaad er ook zal zijn, hoeveel ellende we nog over ons heen krijgen, het zal nooit eeuwigheidswaarde hebben. Dit geloof vloeit voort uit het feit dat Jezus de Christus is, de eeuwige Gezalfde. Telkens wanneer we zeggen ‘Door Christus, onze Heer’, herinneren we ons daaraan: er is maar één Heer en dat is Christus.

Hoewel we prachtige lezingen hebben in de eerste lezing en het evangelie, wil ik vandaag stilstaan bij die krachtige woorden van Paulus aan Timoteüs in de tweede lezing. Hierin roept Paulus op om vol te houden, om te volharden in geloof. Geef niet op bij tegenslag, maar houd je vast aan Jezus, die zich op zijn vasthoudt aan God, zijn en onze Vader. Makkelijk? Nee. Vruchtbaar? Ja! Zolang je met Hem bent, heeft het kwaad geen kans om te zegenvieren. Dat alles door Christus, onze Heer en Koning. Amen.

Diaken Franck Baggen

Preek 2e zondag v/d Advent. Mat. 3, 1-12. Metanoia, het nieuwe denken.
4 december 2022
Preek 1e zondag v/d Advent. Mat. 24, 37-44. De drie komsten van de Heer.
27 november 2022
Preek hoogfeest Christus Koning. Terugblik op Lucas.
20 november 2022
Preek 33e zondag. Luc. 21, 5-19. Zie de Tempel prijken.
13 november 2022
Preek 32e zondag. Luc. 20, 27-38. Liefde gaat ons verstand te boven.
2 november 2022
Preek 31e zondag. Luc. 19, 1-10. De Zacheüs in jou.
28 oktober 2022
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen