MENU
< TERUG

ACTUEEL

Preek 6e zondag na Pasen. Joh. 14, 15-21. Hebt elkaar lief.

17 mei 2020

Het is mooi om te zien hoe de corona-tijd het beste in veel mensen naar boven haalt. Onze zorgmedewerkers zijn daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Maar ook op andere plekken in de samenleving zie je hoe mensen er voor elkaar zijn: een bezoekje, een boodschapje, een kaartje, enzovoort. In deze 'daden van liefde’ zie ik iets terug van het evangelie van vandaag, waar Jezus zegt: "Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden" (v. 15). Om welke geboden gaat het? Jezus geeft het antwoord zelf, een hoofdstuk later: "Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad" (Joh. 15, 12). Vaak zonder dat ze het zelf weten, doen veel mensen wat Jezus ons voorhoudt.

Op het goed doen aan elkaar hebben christenen niet perse het patent. Christenen spreken hun liefde voor Christus regelmatig uit, vooral in de liturgische vieringen waarvan zij nu verstoken zijn. Misschien is het moeten missen van deze vieringen dan juist wel een tijd om na te denken over dat andere woord van de Heer dat vandaag klinkt: "Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die Mij liefheeft" (v. 21). De apostel Johannes, die de schrijver is van het evangelie waaruit wij vandaag lezen, zegt het elders, in zijn eerste brief, nog indringender: "Wie zegt dat hij God kent, maar zich niet houdt aan zijn geboden, is een leugenaar; in zo iemand woont de waarheid niet" (1 Joh. 2, 4). Met deze woorden mogen wij als christenen, zeker in deze tijd, ons geweten onderzoeken. We komen er dan al gauw achter dat wij Christus’ gebod dikwijls vergeten, laat staan het in praktijk brengen. Natuurlijk, het feit dat wij zijn liefdesgebod in de wind slaan wil nog niet zeggen dat wij onze broeder haten. Het betekent vooral dat we soms teveel met onszelf bezig zijn.

Toch moet gezegd - dat is volgens mij namelijk wat Johannes bedoelt - dat als je zégt dat je Christus bemint, maar vervolgens niets met zijn gebod dóet, je niet consequent bent. Als je zegt dat je christen bent, dan moet je je daar ook naar gedragen. Je wordt anders ongeloofwaardig. Johannes noemt dat: "In zo iemand woont de waarheid niet". Je bent dan niet geloofwaardig. Men kan dan zeggen - nee, Christus zelf zegt: ‘Je zégt wel dat je Christus bemint, maar je hándelt er niet naar’. Aan ons dan de vraag: hoe komt dat eigenlijk? Dat is de gewetensvraag waartoe we in deze dagen worden opgeroepen.

Overigens horen we Jezus vandaag zeggen dat Hij zijn leerlingen de Geest belooft, die Hij hier de Geest van de waarheid noemt. Jezus wil zijn leerlingen helpen. Hij wéét dat zij Hem beminnen. Maar Hij realiseert zich ook dat het voor de leerlingen lastig zal zijn zich daarnaar te gedragen. Denk maar aan het gesprek dat Jezus voert met Petrus na zijn verrijzenis: Petrus bemint Jezus maar kon op het moment dat het erop aan kwam niet trouw zijn aan deze liefde. Daarom stuurt Jezus hun de Geest: om geloofwaardige christenen te zijn die kunnen handelen naar hun woorden.

Sterker nog: het boek Handelingen van de Apostelen, waar we deze weken ook uit lezen in de eerste lezing, maakt ons duidelijk dat het niet de leerlingen zijn die handelen, maar de Geest. Hij is degene die hen boven zichzelf doet uitstijgen en hen dingen laat doen waar ze zelf nooit toe in staat zouden zijn. Net als de leerlingen, die door Petrus en Johannes de handen opgelegd krijgen en zo de Geest hebben ontvangen, hebben ook wij de Geest ontvangen in het sacrament van het vormsel.

Geven wij de Geest, die de Geest van de waarheid is, de ruimte om te doen wat wij belijden, zeker ook in deze crisistijd? Laten we Hem aanroepen, in de aanloop naar het feest van de Geest, het feest van Pinksteren, en Hem vragen ons bij te staan. En laten we Hem niet alleen vragen om troost, maar, in de geest van het evangelie van vandaag, ook vooral om de moed echt christen te zijn, niet alleen in woord, maar ook in daad. Amen.

Pastoor Tjeerd Visser 

Preek 7e zondag na Pasen. Hand. 1, 12-14. Hoop doet leven.
24 mei 2020
Preek Hemelvaart 2020
21 mei 2020
Preek 5e zondag na Pasen. Hand. 6, 1-7. Intermediair tussen God en mens.
10 mei 2020
Preek 4e zondag na Pasen. 1 Petr. 2, 20-25. "Hij schold niet terug"
2 mei 2020
Preek 3e zondag na Pasen. Luc. 24, 13-35. De Emmaüs-gangers.
26 april 2020
Preek 2e zondag na Pasen. Joh. 20, 19-31. De goddelijke barmhartigheid .
19 april 2020
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen