MENU

Wat is het Heilig Doopsel?

Het heilig doopsel is het eerste van de zeven sacramenten van de Rooms-katholieke Kerk. Een sacrament is een moment waarop Christus zichtbaar / tastbaar / voelbaar / hoorbaar is in ons midden. Het is een zichtbaar teken van de onzichtbare genade. Het doopsel kun je maar één keer ontvangen. Het betekent het begin van een nieuw leven: een leven met God, een geboorte als christen.

Het doopsel is het teken dat je bij Jezus hoort. Vanaf dat moment neemt God je bij de hand om je een leven lang te begeleiden en te beschermen. Door het doopsel wordt een mens lid van de wereldwijde Kerk. Deelname aan de geloofsgemeenschap helpt mensen omdat zij ervaringen kunnen uitwisselen met anderen in dezelfde levensfase en met mensen die in Jezus geloven.

In het filmpje hieronder legt pastoor Dick van Klaveren uit Gouda het sacrament van het doopsel uit.

De doopviering

In onze parochie dopen wij in een gezamenlijke doopviering. Dat wil zeggen dat in één viering meerdere kinderen (maximaal 4) gedoopt worden. De belangrijkste reden is dat de kinderen worden opgenomen in de geloofsgemeenschap die breder is dan één gezin.

In de parochie wordt het doopsel toegediend op een aantal zondagen door het jaar. De doopvoorbereiding is parochiebreed, maar de doopvieringen vinden plaats in de kerken van Dordrecht. Hiervoor maakt u na de aanmelding een voorlopige afspraak.

Voor wie?

De voorbereidingsavond is bestemd voor de doopouders én voor de peter en/of meter. We vinden het heel belangrijk als ook zij op deze avond aanwezig zijn en nodigen hen hierbij van harte uit. Zij vervullen immers een belangrijke rol tijdens de doopdienst en in het leven van jullie kind. De peter en meter moeten minimaal 16 jaar oud, gedoopt en praktiserend christen zijn. We vragen u daarmee rekening te houden bij uw keuze van een peter en meter.

Voorbereiding

Er is één voorbereidingsavond. Deelname aan deze voorbereidingsavond is verplicht. Tijdens de voorbereidingsavond wordt kennis gemaakt met de andere doopouders en met de pastoraal werker van de parochie. Er wordt met elkaar gesproken over de vraag: “Waarom laten we ons kind dopen?”. We nemen de sacramenten door en we praten over de doopsymbolen. Ook wordt de doopviering doorgenomen.

Doop van volwassenen

Volwassenen die gedoopt willen worden bewandelen een eigen voorbereidingstraject, dat losstaat van bovenstaande. Voor informatie hierover kunt u zich melden bij diaken Franck Baggen via het parochiesecretariaat.

Bijdrage

De vrijwillige bijdrage voor de doop is € 30. Dit is inclusief doopkaars en doopoorkonde ter herinnering aan het doopsel. Graag dit bedrag in een enveloppe voorzien van uw naam meenemen naar de voorbereidingsavond. Heeft u hier problemen mee dan kunt u contact opnemen met de doopvoorbereidingsgroep

Op weg naar het doopsel: stap voor stap!

  1. U meldt zich aan met het online formulier of via doopsel@katholiekdrechtsteden.nl. Er wordt dan een voorlopige doopdatum afgesproken.
  2. U volgt de avondbijeenkomst als voorbereiding.
  3. Na deze bijeenkomst wordt een definitieve doopdatum afgesproken.

Ga naar het online aanmeldformulier Doopsel