MENU

Geloofsverdieping 2023

Elk jaar bieden wij voor iedere geïnteresseerde een serie avonden aan ter verdieping van ons geloof. We nodigen externe deskundigen uit een inleiding te verzorgen over telkens een ander onderwerp. Deze avonden vinden plaats in de Titus Brandsma Gedachteniskapel, Nolensweg 10 te Dordrecht. Toegang is vrij. Ter bestrijding van de onkosten vragen wij een vrijwillige bijdrage. 


 • 5 september 2023 om 20.00 uur. Het algemeen priesterschap van de gelovige
  • Spreker: Martijn Pouw, priester van Opus Dei
  • Iedere gelovige wordt door zijn of haar doopsel opgenomen in het algemeen priesterschap van Christus. Dit is een thema dat op het katholieke erf onderbelicht is. Ten tijde van de Reformatie hebben de hervormers Luther en Calvijn dit op de kerkelijke agenda geplaatst. Tijdens zijn theologiestudie in Rome raakte Pouw gefascineerd door het denken van Luther en Calvijn, die veel aandacht hadden voor het algemeen priesterschap. Pouw, priester van Opus Dei, heeft dit verder onderzocht in zijn proefschrift. Dat élke gelovige priester is, zouden we wat meer als een schat moeten koesteren, aldus Martijn Pouw. Dit priesterschap houdt in dat iedere gelovige geroepen is om het leven te heiligen, om het leven aan God toe te wijden. Wat dit inhoudt en hoe je dat kunt doen, legt Pouw graag uit.
 • 3 oktober 2023 om 20.00 uur. De filosofie van Emmanuel Levinas
  • Spreker: David Lebrun, priester en filosoof
  • Het denken van de joodse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995) draait steeds om het 'Gelaat van de Ander'. Een thema dat hierin meespeelt is verantwoordelijk. In dit woord zit het woord 'antwoord'. Verantwoordelijkheid is het antwoord op het appèl dat op je gedaan wordt door de Ander (bewust met hoofdletter geschreven). Deze Ander is niet God zelf, maar het 'spoor' dat God nalaat in het gelaat van onze medemens, met name de kwetsbare medemens. David Lebrun is Vlaming en pastoor in Noord-Brabant. Hij heeft zijn studie filosofie toegespitst op de gedachtewereld van Emmanual Levinas.
 • 24 oktober 2023 om 20.00 uur. De spiritualiteit van Ignatius van Loyola
  • Spreker: Ward Biemans, pater-jezuïet 
  • Ignalitus van Loyola (1491-1556) was een adellijk kind van zijn tijd: druk met zijn carrière en maatschappelijke positie. Dat veranderde toen hij in een veldslag verwond raakte. Hij belandde in een persoonlijke en geestelijke crisis. Het bracht hem ertoe zijn leven radicaal om te gooien en te wijden aan studie en gebed. Hij stichtte een nieuwe geestelijke orde, de Sociëteit van Jezus, ook wel jezuïeten, gericht op ‘spirituele vernieuwing, het zuiveren van de ziel, het corrigeren van dogmatische onkunde en het uitbannen van zonde en bijgeloof’. In de eeuwen erna stichten jezuïeten vele universiteiten en colleges. Onze huidige paus Franciscus is lid van zijn orde, als eerste in de pauselijke geschiedenis. Wat betekent de ignatiaanse spiritualiteit voor de gelovige vandaag? Ward Biemans is jezuïet in Amsterdam en neemt ons mee in de geestelijke wijsheid van Ignatius van Loyola.

 • 21 november 2023 om 20.00 uur. De scherpe pen van Gilbert Kieth Chesterton
  • Spreker: Mgr. Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Den Bosch
  • Gilbert Kieth Chesterton (1874-1936) was een Engelse letterkundige en journalist. Hij verdedigde steeds de menselijke waardigheid tegen allerlei 'ismen'. Chesterton is de geestelijk vader van de priester-detective Father Brown. Zijn scherpe, met humor geladen teksten bezorgden hem grote populariteit, maar ook talrijke vijanden. Hij wordt de 'prins van de paradox' genoemd. Chesterton schreef een nonchalant, geestig proza vol met verbluffende formuleringen. Rond zijn vijftigste levensjaar bekeerde hij zich tot het rooms-katholicisme en werd hij een vurig geloofsverdediger, met name tegen liberale, seculiere en protestantse vooroordelen. Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Den Bosch, is een kenner van het werk van Chesterton en verzorgt een inleiding op zijn leven en werk.
 • 14 december 2023 om 20.00 uur. De mystiek van Dag Hammarskjold
  • Spreker: Jos Huls, pater-karmeliet
  • Dag Hammarskjold (1905-1961) was een Zweedse diplomaat en secretaris-generaal van de Verenigde Naties. In die hoedanigheid was hij een vurig pleitbezorger van vrede en verdraagzaamheid. Als secretaris-generaal bezocht vele oorlogsplekken om de strijdende partijen tot elkaar te brengen. Tijdens één van deze reizen verongelukte het vliegtuig waarin hij zat onder onduidelijke omstandigheden. Hammarskjold kwam hierbij om het leven. Na zijn dood vond men in zijn appartement zijn dagboek, met daarin mystieke aantekeningen die op een bijzondere wijze getuigen van een diep Godsbesef. Dit dagboek is uitgegeven onder de titel ‘Merkstenen’. Jos Huls, pater-karmeliet in het klooster op Schiermonnikoog, is cum laude afgestudeerd op de mystiek van Dag Hammarskjold. Let op: deze avond vindt plaats op donderdag en niet op de gebruikelijke dinsdag!
 • 23 januari 2024 om 19.00 uur. Heiligenverering en heiligverklaring
  • Spreker: Marc Lindeijer, pater-jezuiet 
  • Het is typisch voor het katholieke geloof: de verering van heiligen en de heiligverklaring. Heiligen hebben een prominente plek in het katholieke geloof en worden in het gebed betrokken door hun voorspraak aan te roepen. Voor katholieken is het vanzelfsprekend, wellicht iets té vanzelfsprekend? Protestanten zetten er vraagtekens bij. Hoe heeft de heiligenverering in de loop van de geschiedenis zich ontwikkeld? Welke plek hebben de heiligen in ons geloof? En wat is het belang om onderzoek te verrichten voorafgaande aan een heiligverklaring? Pater-jezuïet Marc Lindeijer heeft enkele jaren in het Vaticaan gewerkt voor de Congregaties voor de Heiligverklaring. Dit ‘ministerie’ bereidt zalig- en heiligverklaringen voor door grondig onderzoek te verrichten naar de aspirant-heilige. Let op: vanwege de lange reistijd van de spreker begint deze avond om 19.00 uur!
 • 27 februari 2024 om 20.00 uur. Ecologische bekering en de zorg om de schepping
  • Spreker: Nienke Hofsink, theologe en kerkelijk werker
  • De roep om maateregelen tegen klimaatverandering klinken steeds luider. De nood om verantwoord om te gaan met onze leefomgeving en natuur wordt steeds urgenter. Paus Franciscus spreekt in zijn milieu-encycliek Laudato Si over de ‘zorg om de schepping’. Hij heeft dit zelfs tot achtste werk van barmhartigheid verklaard, naast de zeven klassieke werken van barmhartigheid. De paus roept op tot ‘ecologische bekering’. Steeds meer wetenschappers stoppen met het bepleiten van economische groei. Hoe ziet een ecologische bekering eruit? Nienke Hofsink is theologe en kerkelijk werker. Zij is lid van het platform ‘Genoeg om te leven’ dat een duurzame stijl van leven bepleit en dat zoekt naar nieuwe ideeën voor een eerlijke economie.