MENU
< TERUG

ACTUEEL

Verslag presentatie pastoraal beleidsplan 2022-2025

6 juni 2022

Op woensdag 18 mei jongstleden heeft het pastoraal team het pastoraal beleidsplan 'Naar een caritatieve geloofsgemeenschap' gepresenteerd. Vervolgens is er in verschillende groepen gesproken over de thema’s vieren, leren en dienen. Hieruit kwamen de volgende opmerkingen:

Vieren

De rode draad is de diversiteit in de geloofsgemeenschap. Er zijn bijvoorbeeld jonge gezinnen waarbij het geloof niet (meer) vanzelfsprekend is. Er wordt geen godsdienstonderwijs meer gegeven. De mogelijkheid bestaat om meer aandacht te hebben voor een individuele benadering rondom vieren. Het idee wordt geopperd om mensen bij de deur welkom te heten. Men kan zich dan welkom voelen om samen te vieren. Om geloofsgemeenschap te zijn en om samen te kunnen vieren zouden wij niet afhankelijk van gebouwen moeten zijn. Het is goed met elkaar te vieren, God te loven en te eren met oog voor de diversiteit. Het type viering is dan minder van belang en er is ruimte voor maatwerk. De eucharistieviering is en blijft uiteraard belangrijk. Andere vormen en typen van bijeenkomsten kunnen ondersteunend zijn bij het verdiepen van het geloof. Iedereen kan hier een rol in spelen, dit is niet alleen voorbehouden aan functionarissen.

Leren

Betreffende leren kan er gekeken worden naar wat leuk is en hoe catechese vorm kan krijgen. In het beleidsplan komen verschillende doelgroepen naar voren, zoals jongeren en jongvolwassenen. Met betrekking tot catechese kan er ook breder gekeken worden, naar de gehele geloofsgemeenschap tussen 0 en 100 jaar. Leren is namelijk een basishouding in het geloof en dat geldt voor iedereen. Een aandachtspunt kan misschien zijn dat grootouders niet makkelijk het geloofsgesprek voeren met hun kleinkinderen. Passende catechese voor opa’s en oma’s zou een mogelijkheid zijn. Een andere mogelijkheid om het geloof verder te verdiepen is de alphacursus.

In het katholieke DNA lijkt het te zitten dat wij voor de catechese naar de geestelijkheid kijken. Maar we kunnen ook van elkaar leren. In de PKN zie je bijvoorbeeld dat er bijbel- en gespreksgroepen zijn. Er zou veel meer met elkaar over het geloof gesproken kunnen worden. Leren doe je namelijk van elkaar. Je kan ook van iemand leren die in het parochieblad in het zonnetje wordt gezet. Ieder mens draagt namelijk een schat in zich.

Verder is er ook gesproken over de kloof tussen kerk-zijn en hoe het overkomt. Het kan kil en niet verwelkomend overkomen. Ook kan er oog zijn voor wat jongeren wel/niet aanspreekt in een kerkdienst. Dit geeft een spanningsveld. Hierin wordt er een koppeling met leren gezien. We zouden willen dat ze iets gaan beleven, dat het 'heilige vuur' overgebracht wordt. In het beleidsplan worden mogelijke manieren van vieren genoemd, daar zouden Taizé en verstilling aan kunnen worden toegevoegd. Er zou gedacht kunnen worden aan een podcast om jongeren zo iets mee te geven. Je gunt hen een haakje voor later. Als kinderen uit huis gaan, komen er andere zaken op hun pad. De kerk kan daar een rol in spelen. De kerk is geen vermaak, maar we kunnen leren om een relatie met Christus op te bouwen. 

In deze gesprekssessie is er veel naar elkaar geluisterd. Je hoort van elkaar over wat je raakt, mooi vindt en waar je moeite mee hebt.

Dienen

Er ging wat tijd verloren aangezien er te productgericht werd gedacht alvorens we kwamen tot dromen. Er is gesproken over het MOV en hoe wij dat dichter bij ons hart kunnen krijgen. Geld geven is nodig, maar ook 'makkelijk'. Om betrokken te worden is er meer nodig dat een collecteschaal die rondgaat. Het zou helpen als de ander een gezicht krijgt, bijvoorbeeld door iemand die zijn verhaal deelt. Hierbij kan gedacht worden aan vluchtelingen uit verschillende gebieden, zoals Oekraïne, Libanon, Irak en Iran die op deze wijze een gezicht kunnen krijgen.

Mogelijkheden kunnen zijn: een solidariteitsmaaltijd, met elkaar wandelen en spreken over een bepaald thema. Dit zou aan een parochiebrede activiteit gekoppeld kunnen worden, bijvoorbeeld het dauwtrappen, waarbij er onderweg gesproken kan worden. In het verleden was er ook inzet van M25, waarmee diaconie in de parochie zichtbaar werd.

Wanneer men samen iets ontwikkelt, realiseert dit verbondenheid. Door die verbondenheid op te zoeken, ontstaat deze met elkaar en met onze geloofsgenoten verder weg. Betreffende de kerkgang kan er ook gekeken worden naar mensen die niet meer kunnen komen. Hier zijn wellicht vrijwilligers voor te vinden die hierin een rol kunnen spelen. Aangezien dit in het weekend nodig is, zou dat juist een geschikte vrijwilligerstaak kunnen zijn voor mensen die werkzaam zijn. Op deze manier worden zij ook betrokken. Een andere optie die besproken werd is een musical. Door toeschouwers breed uit te nodigen ontstaat er een parochiebreed contact.

Om met elkaar uit te wisselen wat er leeft, zou er een weekbrief verzonden kunnen worden. Een aandachtspunt is dan wel de privacy. In zo’n brief kan vermeld worden dat mevrouw X een gebroken been heeft en een belletje of kaartje op prijs stelt. Op deze wijze is er meer individuele aandacht. Dit kan ook gerealiseerd worden door een wensboom. Aan de ene kant van de boom kan de vraag vermeld worden en aan de andere zijde een aanbod. Zo kunnen mensen gelinkt worden. De caritas zou wellicht ook oude meubelen aan kunnen nemen om deze vervolgens te verspreiden. De opslagplaats is daarin complicerend.

Qua contact in de kerk kan een gastheer/vrouw een aanvulling zijn. Het is namelijk mooi dat de voorgangers na de viering buiten staan om te groeten, maar dit zou ook voor de viering door een gastheer/vrouw verzorgd kunnen worden. Je heet iemand welkom en kan eerste vragen beantwoorden.

Concluderend

Aan het slot van de bijeenkomst heeft diaken Franck de betrokkenen bedankt voor hun inzet. Hij legt uit dat het pastoraal team op momenten bepaalde onderwerpen oppakt om dit concreet vorm te geven. Dit wordt aansluitend binnen de pastoraatgroep besproken om te zien of en hoe het te realiseren is, waarna zij opmerkingen geven. Hierna maakt het team hier beleid op en wordt het uitgevoerd. Ook alle parochianen worden uitgenodigd om ideeën vooral in te brengen, dan neemt het team deze mee in de bespreking. Dat betekent niet dat wij alle ideeën uit kunnen voeren, maar wij horen het graag en willen samen bouwen aan een caritatieve geloofsgemeenschap. 

10 juni: auto’s wassen en zegenen
6 juni 2023
Zomerkampen voor kinderen, tieners en jongeren
5 juni 2023
Elke vrijdagavond christelijke meditatie
5 juni 2023
Gregoriaans zingen iets voor u en voor jou?
3 juni 2023
8 juli: Nationale Bedevaart in Brielle
31 mei 2023
Pinksteractie voor hulp aan Sander Kesseler
27 mei 2023
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen